Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

CK PANNONIA zajišťuje služby v oblasti cestovního ruchu v Maďarsku.

Zajišťuje pobyty dle nabídky uvedené na webových stránkách www.pannonia.cz, ale i pobyty mimo tuto nabídku (pobyty na přání zákazníka).

Nabídka je určena zejména pro individuální turistiku, ale i turistiku skupinovou.

Termín pobytu si zákazník volí sám.

2. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK PANNONIA vzniká na základě podepsané "Cestovní smlouvy" potvrzené cestovní kanceláří a úhrady 35% zálohy na účet CK PANNONIA. Zákazník souhlasí, aby jeho osobní údaje včetně datumu narození, uvedené v cestovní smlouvě, zpracovala CK PANNONIA v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. k nezbytně nutným účelům.

3. Práva a povinnosti zákazníka

 • právo na poskytnutí služeb ve sjednaném rozsahu
 • právo na reklamaci případných nedostatků do 3 týdnů po návratu ze zájezdu a to vždy písemně (pokud nedošlo k jejich odstranění v průběhu pobytu, je třeba doložit písemné potvrzení ubytovatele)
 • právo být seznámen se všemi případnými změnami pobytu
 • právo na zrušení pobytu ve smyslu stornovacích podmínek CK PANNONIA
 • povinnost zaplatit zálohu ve výši 35% nejdéle do 7 dnů od sepsání cestovní smlouvy a doplatek uhradit do 30 dnů před nástupem na pobyt
 • povinnost pravdivě a úplně vyplnit cestovní smlouvu
 • v případě nesplnění zvláštního požadavku (např. ubytování v požadované budově, patře, pokoji atd.), který je uveden na cestovní smlouvě, nemá zákazník právo reklamace a nároku na jakoukoliv kompenzaci
 • v případě zrušení pobytu uhradit storno poplatky

4. Práva a povinnosti CK PANNONIA

CK PANNONIA je oprávněna pobyt zrušit, přesunout dobu jeho konání, změnit jeho cenu, objekt ubytování v případě, že nastanou okolnosti, které brání poskytnout služby podle předem stanovených podmínek, sjednaných v cestovní smlouvě.

Zákazník má poté právo na odstoupení od smlouvy a na vrácení zaplacené částky, pokud zruší účast do 5 dnů po vyrozumění o změně.

5. Cena pobytů

Cenou pobytu se rozumí cena, kterou potvrdí CK PANNONIA na "Cestovní smlouvě". Ceny jsou cenami smluvními mezi CK PANNONIA na straně jedné a zákazníkem na straně druhé.

Cena pobytu zahrnuje: ubytování, snídani (pokud není uvedeno jinak), event.další služby uvedené v nabídce. Cena pobytu nezahrnuje: dopravu , lázeňský poplatek (pokud není uvedeno jinak) a cestovní pojištění.

Ceny jsou v CZK, pokud není uvedeno jinak.

6. Stornovací podmínky

Zákazník má právo před zahájením pobytu odstoupit od uzavřené cestovní smlouvy - stornovat pobyt. Zrušení zájezdu vyžaduje písemnou formu. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné storno pobytu doručeno CK PANNONIA.

V tomto případě má CK PANNONIA právo účtovat storno poplatky. Storno poplatek je splatný ihned a jeho výše je stanovena s ohledem na termín, kdy zákazník svůj pobyt zruší, v takovýchto případech je zákazník povinen uhradit CK PANNONIA:

 • v době 30 a více dnů před plánovaným poskytnutím služeb, náhradu ve výši 100,- Kč za osobu (dítě)
 • v době kratší než 30 dnů, avšak nejpozději do 25. dne před plánovaným poskytnutím služeb, náhradu ve výši 30% z ceny za osobu (dítě)
 • v době kratší než 25 dnů, avšak nejpozději do 15. dne před plánovaným poskytnutím služeb, náhradu ve výši 50% z ceny za osobu (dítě)
 • v době kratší než 15 dnů, avšak nejpozději do 7. dne před plánovaným poskytnutím služeb, náhradu ve výši 70% z ceny za osobu (dítě)
 • v době kratší než 7 dnů před plánovaným poskytnutím služeb, náhradu ve výši 100% ceny za osobu (dítě)

7. Změny smluvních podmínek na základě přání zákazníka

Jakékoliv změny týkající se objednaného zájezdu a rozsahu služeb (změna jména a jiných osobních údajů, změna počtu osob, doobjednání dalších služeb) je nutno podat cestovní kanceláři výhradně písemnou formou (dopis, fax, e-mail).

Změna destinace/ubytovacího objektu a počtu osob (snížení počtu) v době kratší než 7 dnů před nástupem bude již kvalifikována jako 100% storno.

8. Pojištění

V ceně pobytu není zahrnuto léčebné pojištění na cesty a pobyt, ani pojištění na storno pobytu. Pojištění doporučujeme uzavřít u jakékoliv pojišťovny.

9. Zákonné pojištění CK proti úpadku

Ceny zájezdu obsahují Zákonné pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb. u Generali pojišťovny.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky jsou platné od 15. 3. 2011.

Zákazník potvrzuje svým podpisem na cestovní smlouvě, že jsou mu tyto podmínky známy, rozumí jim, že s nimi souhlasí a v plném rozsahu je přijímá, a to i jménem všech uvedených osob na jeho cestovní smlouvě, které mu k jejich přihlášení a účasti dali plnou moc.